DARMOWA WYSYŁKA do Paczkomatu Inpost już od 85 zł!
Wersje językowe
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.miwoodo.pl obowiązujący od 01 grudnia 2016 roku. 


§ 1 

Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów za pośrednictwem platformy Sklepu Internetowego www.miwoodo.pl (zwanego dalej „Sklepem internetowym”) prowadzonego przez Usługodawcę, a także reguły i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika.
 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą Użytkownikowi zapoznanie się z oferowanymi Towarami, ich opisem, cenami oraz dokonanie zakupu wybranych przez Użytkowników Towarów a także zamieszczanie na platformie określonych w niniejszym Regulaminie treści.
 3. Sklep Internetowy działa poprawnie pod warunkiem spełnienia przez system Użytkownika minimalnych warunków technicznych: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Usługodawca jednocześnie zastrzega, iż oprogramowania firm trzecich mogą mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie platformy Sklepu Internetowego.
 4. Użytkownicy korzystający ze Sklepu Internetowego są zobligowani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Poza niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa Usługodawca stosuje się także do kodeksu dobrych praktyk zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 6. Wszelkie umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są w w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem, i zgodnie z regułami języka polskiego należy dokonywać ich interpretacji oraz wykładni.
 7. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny w Regulaminie oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie;


§ 2

Definicje


 1. Dni robocze – oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. 
 3. Dostawca – oznacza podmiot, współpracujący ze Sprzedawcą w zakresie dostarczania Towaru do Klienta:   

  a. firma kurierska 

  b. operator pocztowy.

 1. Cennik dostawy – oznacza obowiązujące w dniu zawarcia umowy zestawienie dostępnych rodzajów dostawy oraz ich kosztów. Aktualny cennik dostaw jest dostępny pod adresem www.stolarniakartek.pl.
 2. Dowód zakupu – oznacza fakturę, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 3. Adres reklamacyjny – oznacza adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@stolarniakartek.pl oraz adres siedziby Sprzedawcy: Stolarnia Kartek, ul. Klasztorna 37/2, 52-234 Wrocław.
 4. Towar – oznacza produkt zaprezentowany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego mogący stanowić przedmiot umowy sprzedaży; 
 5. Karta produktu – oznacza pojedynczą podstronę sklepu zawierającą informacje o pojedynczym produkcie.
 6. Klient /Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 9. Konto Użytkownika/Klienta – oznacza bezpłatny, indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta;
 10. Login i Hasło – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 11. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
 12. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie między Klientem a Sprzedającym. 
 13. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy działający w domenie www.stolarniakartek.pl.
 14. Usługodawca / Sprzedawca oznacza: Stolarnia Kartek Łukasz Stawarz, NIP 614 147 5180, REGON 363 708 829.
 15. Zamówienie – oznacza wyrażenie woli zakupu Towaru bądź wykonania Produktu o określonych właściwościach uzewnętrznione przez Klienta. Skuteczne dokonane zamówienie musi umożliwiać Sprzedającemu oraz Usługodawcy identyfikację Klienta a także precyzować Towar mający stanowić przedmiot umowy, miejsce jego odbioru, świadczenia bądź dostawy oraz sposób dokonania płatności.
 16. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie (e-mail zapisany na twardym dysku) umożliwiające konsumentowi bądź przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego w sposób umożliwiający dostęp do nich przez czas odpowiedni do celów jakim służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 17. Wada – oznacza wadę fizyczną, jak i wadę prawną.
 18. Wada fizyczna – oznacza niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 19. Wada prawna – oznacza sytuację,, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 20. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 21. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

§ 3 

Korzystanie ze Sklepu Internetowego


 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkownika następujące usługi:
  1. Prowadzenie konta zarejestrowanego Użytkownika;
  2. Udostępnianie opcji składania zamówienia jako „Gość”;
  3. Udostępnianie miejsca w systemie Usługodawcy pozwalającego na zamieszczanie opinii;
  4. Korzystanie z zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego, formularza kontaktowego oraz formularza odstąpienia od umowy.
 3. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do rezygnacji z nieodpłatnych usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez zaprzestanie korzystania z nich bądź usunięcie konta Użytkownika. W przypadku zgłoszenia takiego żądania konto Użytkownika zostanie usunięte przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.
 4. Użytkownik Sklepu Internetowego zobowiązany jest do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 
   2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 
   4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Sprzedającego, 
   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 
   6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu a w zakresie w nim nieuregulowanym z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 5. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 6. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego . Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 7. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.


§ 4 

Rejestracja Konta Użytkownika


 1. W celu korzystania z wszystkich usług dostępnych na stronie Sklepu Internetowego konieczne jest nieodpłatna rejestracja i założenie przez Klienta indywidualnego Konta Użytkownika. 
 2. Posiadanie Konta Użytkownika nie jest konieczne do składania zamówień w Sklepie Internetowym.
 3. Klient może posiadać zarejestrowane tylko jedno Konto Użytkownika.
 4. Zarejestrowanie Konta Użytkownika jest jednoznaczne z zawarciem umowy o bezpłatne świadczenie usług o których mowa w § 3.
 5. W celu założenia Konta Użytkownika Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, niezbędne jest podanie przez Klienta danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres konta poczty elektronicznej, telefon kontaktowy oraz adres do przesyłki, login, hasło. 
 6. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu w Konto Użytkownika, poprawiania, aktualizacji i modyfikacji danych oraz ich usuwania Konta w Sklepie Internetowym.
 7. Klient ma w każdym czasie prawo do żądania usunięcia Konta Użytkownika zgodnie z § 3 pkt.3
 8. Klient dokonując rejestracji Konta Użytkownika zostanie poinformowany o tym fakcie przez Usługodawcę poprzez wysłanie potwierdzenie na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.


§ 5

Zawarcie umowy i realizacja


 1. Opisy, ceny oraz pozostałe informacje dotyczące Towarów, zamieszczone na Stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy ze Sprzedawcą.
 2. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może być dokonane za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego bądź w ramach indywidualnych ustaleń prowadzonych w formie pisemnej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
 3. Zamówienia na Stronie Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej można składać przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 
 4. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 14 dni od dnia dokonania płatności przez Klienta zgodnie z § 6.
 5. Zamówień na stronie Sklepu Internetowego można dokonywać po rejestracji za pośrednictwem Konta Użytkownika bądź bez rejestracji poprzez wykorzystanie opcji „Gość”.
 6. Do złożenia zamówienia z wykorzystaniem opcji „Gość” niezbędne jest podanie danych osobowych Klienta takich jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy oraz adres Dostawy.
 7. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. Dodanie wybranego Towaru wraz z ceną do koszyka;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w Sklepie Internetowym zamówienia poprzez zaakceptowanie wyborów, o których mowa w punktach a. do e. za pomocą użycia przycisku „Zamawiam”.
 8. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie oferty zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 9. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia, tj. otrzymaniu go przez Sprzedawcę, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz ze szczegółami zamówienia, fakturą pro forma, informacją o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.
 11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
 12. Sprzedawca doręczy Klientowi najpóźniej w momencie wydania rzeczy, pod wskazany przez niego adres, wydrukowanego dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT). Za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca prześle Klientowi wzór formularza odstąpienia od umowy.
 13. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 14. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 15. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na Karcie Produktu, a dla zamówień złożonych z wielu Towarów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach Produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 16. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 17. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
   1. potwierdzenia zamówienia opisanego w pkt. 10;
   2. doręczenia dokumentów wymienionych w pkt. 12.


§ 6

Dokonywanie płatności


 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto (zawierające podatek VAT) i są wyrażone w walucie polskiej. Ceny Towarów nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia. 
 2. W Sklepie Internetowym www.miwoodo.pl Klient może dokonać płatności w formie:
  1. przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Deutsche Bank, Stawarz Łukasz Stolarnia Kartek, 34 1910 1048 2401 6977 5964 0001;

  1. szybkiego przelewu bankowego;
  2. karty płatniczej:

- Visa

- Visa Electron

- MasterCard

- MasterCard Electronic

- Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 1. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonań płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży. 
 2. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku zapłaty w terminie określonym w pkt. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta poprzez adres poczty elektronicznej. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informacje, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W tym celu Sprzedawca prześle Klientowi, na Trwałym nośniku, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.


§ 7 

Dostawa


 1. Sprzedawca realizuje Dostawę Towarów zakupionych za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Klient może skorzystać z jednej z form Dostawy oferowanych przez Sprzedawcę bądź odebrać Towar osobiście w siedzibie bądź oddziale wskazanym przez Sprzedawcę.
 3. Koszty wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu Dostawy.
 4. Aktualny cennik Dostawy wraz z określeniem rodzaju usługi przewozowej oraz określeniem przewoźnika znajduje się na stronie www.stolarniakartek.pl.
 5. Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem Dostawcy na wskazany przez Klienta adres do przesyłki w terminie 14 dni od dnia dokonania płatności przez Klienta zgodnie z § 6 nr. 5.
 6. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. W celu realizacji Dostawy Sprzedawca wydaje Dostawcy towar wraz z danymi osobowymi Klienta takimi jak: Imię, Nazwisko, adres dostawy oraz telefon. 
 8. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano odbioru osobistego) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 9. Klient jest zobowiązany do zbadania doręczonej mu przesyłki. W wypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku Klientowi przysługuje prawo żądania od pracownika Dostawcy sporządzenia w tym zakresie właściwego protokołu.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem podczas składania zamówienia jako adresu Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu doręczenia Towaru. W przypadku  zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną bądź telefoniczną w celu ponownego ustalenia terminu i kosztów Dostawy.

§ 8

Rękojmia


 1. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad  fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądać usunięcia wady.

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 
 4. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. 
 5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny Stolarnia Kartek, ul. Tęczowa 57/37, 53-601 Wrocław, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. 
 6. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. 
 7. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 8. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. 
 2. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 5. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §8 pkt 15-16, z tym, że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 6. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 7. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 8. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie przewidzianym w prawie.§ 9

Reklamacje


 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkowuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta .
 3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług nieopłatnych świadczonych drogą elektoniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@stolarniakartek.pl. W zgłoszeniu Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.  


§ 10

Odstąpienie od umowy sprzedaży


 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą z wyłączeniem okoliczności wskazanych w pkt 4.
 2. Pouczenie dotyczące prawa odstąpienia od umowy:


Prawo odstąpienia od umowy:


  1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę:


                   Miwoodo 
                   ul. Klasztorna 37/2
                   kontakt@stolarniakartek.pl

                  +48 514 099 634 / +48 500 533 934


o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).


  1. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej www.stolarniakartek.pl. Jeżeli Klient skorzystał z tej możliwości, Sprzedawca prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację     dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy:


  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
  2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną     przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Klient zobowiązany jest do odesłania lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeślą rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  6. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


 1. W wykonania prawa odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpieni od umowy. 


Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Miwoodo

ul. Klasztorna 37/2

52-234 Wrocław


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*);

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*);

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów);

– Adres konsumenta(-ów);

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej);

– Data;

(*) Niepotrzebne skreślić.

 1. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


 1. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail bądź pisemnie (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 4. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.


§ 11 

Ochrona danych osobowych


 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta w ramach obowiązującego prawa.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie. 
 4. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 5. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.
 6. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep Internetowy zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem www.stolarniakartek.pl.


§ 12 

Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy aktualnie obowiązującego prawa, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204
 2. Uznanie jednego bądź kilku z zapisów Regulaminu za nieważne bądź bezskuteczne nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych zapisów regulaminu.
 3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres poczty elektronicznej). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin www.stolarniakartek.pl. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta Sklepu Internetowego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient będący Konsumentem uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego Regulaminu, jako obowiązującego. 
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo.

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać w każdej chwili pobrana ze strony Sklepu Internetowego w formie elektronicznej bądź zostać wydrukowana.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.16.


§ 13

 Załącznikido góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl