DARMOWA WYSYŁKA do Paczkomatu Inpost już od 85 zł!
Wersje językowe
Polityka prywatności

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego www.miwoodo.pl obowiązująca od 01 grudnia 2016 roku.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Polityka Prywatności Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.miwoodo.pl określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych od Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego. Polityka Prywatności Sklepu Internetowego opisuje również zasady dotyczące obsługi Plików Cookies.

2. Zapisy zawarte w niniejszej Polityce Prywatności Sklepu Internetowego posiadają charakter wyłącznie informacyjny, a co za tym idzie, nie stanowią one źródła obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Łukasz Stawarz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stolarnia Kartek Łukasz Stawarz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Klasztorna 37/2, 52-234 Wrocław, NIP 6141475180, REGON 363708829, adres poczty elektronicznej: kontak@stolarniakartek.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

4. W zakresie przetwarzania danych osobowych Usługodawcy i Klienta obowiązują w szczególności przepisy zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Interesy osób, których dane dotyczą są szczególnie starannie chronione przez Administratora, przy czym Administrator w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z prawem i dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów. 

6. Dane osobowe nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami a ponadto są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie dane Klientów które zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

7. Występujące na stronie Sklepu Internetowego słowa, wyrażenia i akronimy rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą niniejszej Polityce Prywatności bądź w dostępnym na stronie Sklepu Internetowego Regulaminem.

8. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne.

9. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W pozostałych przypadkach takich jak: przetwarzanie danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, podstawą przetwarzania Danych osobowych jest:

 1. uprzednia zgoda wyrażona przez Usługobiorcę bądź Klienta lub
 2. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).


§ 2

Zakres i cel zbierania danych oraz ich odbiorcy

1. Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają każdorazowo z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. 

2. Zbieranie przez Administratora danych osobowych Usługobiorców lub Klientów może następować w szczególności w celu:

 • zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży (w tym udostępniania danych przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie) lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, (np. Konto Użytkownika);
 • dostosowania Strony Internetowej do potrzeb Klienta;
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego;
 • marketingu  bezpośredniego własnych produktów bądź usług Administratora;
 • wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.

3. Możliwymi odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego są w szczególności:


  1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, wybrany przez Administratora Klienta przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora,
  2. w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej w Sklepie Internetowym Umowie Sprzedaży, wybrany przez Administratora podmiot obsługujący system ankiet opiniujących zawarte w ten sposób Umowy.

 1. 4. Przetwarzaniu przez Administratora mogą podlegać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego:


-imię i nazwisko; 

-adres poczty elektronicznej;

-numer telefonu kontaktowego;

-adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

-adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

-płeć, 

-data urodzenia,

a w wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących Konsumentami dodatkowemu przetwarzaniu przez Administratora mogą podlegać:

-nazwa ich firmy,

-numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie 4 może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Wymagane do zawarcia umowy dane osobowe wskazywane są uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.


§ 3

Polityka Cookies, dane eksploatacyjne oraz Google Analytics 

 1. Pliki Cookies są niewielkimi informacjami w postaci plików tekstowych, wysyłanymi przez serwer i przechowywanymi na urządzeniach końcowych osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, czy też na karcie pamięci smartfona). 


 1. Pliki Cookies mogą być wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:


a. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym w tym  wyświetlania informacji, że są zalogowani;

b.prezentacji treści polegającej na zabezpieczeniu przed wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści;

c.zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

d.zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

e.dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy takich jak np.: kolor i rozmiar czcionki, układ strony a także w celu optymalizacji korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

f.prowadzenia anonimowych statystyk dotyczących sposobu korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

g.badania cech zachowań odwiedzających stronę Sklepu Internetowego poprzez analizę ich działań (powtarzające się wizyty na stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej Google Inc.(remarketing).


 1. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Częściowe ograniczenie bądź całkowite wyłączenie opcji zapisywania Plików Cookies może spowodować, że nie wszystkie funkcjonalności Sklepu Internetowego, takie jak np. zapamiętywanie produktów w Koszyku, będą działały poprawnie. 


 1. Administrator informuje, iż w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (Przeglądarka Internetowa) dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w sposób domyślny na urządzeniu końcowym. W wypadku braku zgody na zapisywanie i korzystanie z Plików Cookies należy odpowiednio zmienić ustawienia Przeglądarki Internetowej. Więcej informacji na temat obsługi dotyczących plików Cookies w tym także ich samodzielnego usuwania dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej a także pod linkami do poniższych stron internetowych: 1. W celu generowania statystyk przydatnych w administrowaniu Sklepem Internetowym Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena). Charakter wymienionych powyżej danych jest zbiorczy i anonimowy, co oznacza, że nie zawierają one cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są również ujawniane osobom trzecim. Przetwarzanie gromadzonych danych, w ramach powyższych usług, następuje w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby).


 1. Na podstawie usług dostępnych w Sklepie Internetowym gromadzeniu przez Administratora podlegają również takie dane jak: źródła i medium pozyskania Usługobiorców oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domena, dane geograficzne, dane związane z zamówieniami takie jak: zawartość koszyka oraz jego wartość oraz dane demograficzne takie jak: wiek i płeć a także zainteresowania.


 1. Strona Sklepu Internetowego korzysta także z usługi Google Analytics oraz Universal Analytics. Szczegółowe informacje o zasadach działania powyższych usług, w tym w szczególności o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są pod linkami: 


https://www.google.com/intl/pl_ALL/analytics/index...

www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/


§ 4
Prawo dostępu, Usługobiorcy lub Klienta do swoich Danych osobowych

 1. Usługobiorca lub Klient mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzanych przez Administratora danych, które jej dotyczą, a w szczególności prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania.


 1. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania usunięcia Danych osobowych, które jej dotyczą, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.


 1. Zgoda na przetwarzanie Danych osobowych udzielona przez Usługobiorcę lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora może zostać odwołana w każdym czasie.


 1. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:


-wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jej danych,

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.


 1. Dane kontaktowe Administratora, znajdują się w §1 pkt. 2 a także na stronie Sklepu Internetowego www.miwoodo.pl.


§ 5

Postanowienia końcowe


 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje w ramach Sklepu Internetowego www.miwoodo.pl.


 1. Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się odnośniki do innych witryn oraz stron internetowych. Na wspomnianych stronach oraz witrynach obowiązują zasady oraz polityki prywatności ustalone przez Administratorów tych witryn bądź stron internetowych.


 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


 1. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:


-zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

-dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.


 1. Zmiany dokonywane przez Administratora w niniejszej Polityce Prywatności mogą następować z uwagi na zmiany techniczne Sklepu Internetowego, wprowadzanie nowych usług, funkcjonalności oraz ich modyfikacji. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.


 1. Zdarzenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji oraz danych osobowych związanych ze stroną Sklepu Internetowego należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej kontakt@stolarniakartek.pl.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl